Medezeggenschapsraad

Voor het Greijdanus in Zwolle zijn onderstaande medezeggenschapsraden actief:
• de medezeggenschapsraad (MR)
• een vestigingsmedezeggenschapsraad (VMR Zwolle)

De MR behandelt de schoolbrede onderwerpen en/of de zaken die op meer dan twee vestigingen spelen. De VMR behandelt de vestigingsspecifieke onderwerpen. Als we de begroting als voorbeeld nemen dan geeft de MR de kaders aan en de VMR geeft er invulling aan op vestigingsniveau.

Bij het werk van de (V)MR speelt de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een belangrijke rol. Hierin zijn de bevoegdheden van de medezeggenschap verankerd. De medezeggenschapsraden hebben daarnaast elk hun eigen statuut en reglement.

Omdat beslissingen van het bevoegd gezag of de schoolleiding vaak gevolgen hebben voor leerlingen, personeel en ouders, vindt de wetgever het belangrijk dat die groepen (geledingen) ook mee kunnen praten over het beleid van de scholen. In de (V)MR hebben dan ook ouders, personeel en leerlingen zitting. De (V)MR bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg op onze school.