Identiteit in de praktijk

Wat betekent zo’n slogan nu voor de school? Voor het onderwijs? En wat betekent het voor de leerlingen? ‘Schitteren in Zijn licht’ heeft een belangrijke plek op onze school. Het is het uitgangspunt voor hoe we met elkaar willen omgaan en hoe we van betekenis willen zijn voor anderen. Het stimuleert ons om te groeien en onze talenten te ontwikkelen en deze in te zetten voor anderen, tot Zijn eer.

We willen actief aan de slag met ons motto. Bij alles wat we doen vragen we ons af: hoe draagt het bij aan ‘Schitteren in Zijn licht’? Daarmee geeft het richting voor ons doen en laten in en om de school. Voor leerlingen, personeel en onze relatie met ouders. Identiteit brengen we in praktijk in al onze ontmoetingen, zoals mentor- , ouderavonden en teamvergaderingen en de onderwijsontmoetingen, gewoon in of tussen lessen, in de klas en met de docent. In activiteiten zoals dagopeningen en vieringen, identiteitsavonden maar bijvoorbeeld ook tijdens de kennismakingsgesprekken met ouders bij inschrijving van nieuwe brugklasleerlingen en voorlichtingen.

De waarden die in het identiteitsdocument staan, die praktisch maken hoe we als gereformeerde school samen willen werken en leren, hebben een plek gekregen in bijvoorbeeld onze onderwijsvisie, strategisch beleid en het leerlingenstatuut. ‘Schitteren in Zijn licht’ komt ook tot uiting in onze zorg, mentoraat, programma’s voor talentontwikkeling en projecten voor leerlingen. We maken daarbij gebruik van verantwoord lesmateriaal. Voorbeelden van gerealiseerde eigen leskaternen zijn die over ‘schepping en evolutie’, arbeidsoriëntatie (‘Hoe werkt ‘t’) en seksualiteit. Vanaf dit schooljaar wordt er ook gestart met een project waarin leerlingen de groei op het gebied van identiteit, geloofsvorming, levens- en loopbaanoriëntatie, maatschappelijke stages, cultuur, etc. kunnen bijhouden en registreren in een digitaal portfolio.

Medewerkers bezinnen zich regelmatig op de wijze waarop ze vorm en inhoud geven aan onze identiteit. Zo houden de teams zich in een driejarig traject bezig met de cursus ‘Geloven in Onderwijs’ (GIO). Ook besteden we aandacht aan het project ‘Werken aan een Waardevolle(n) school’. In dit kader stimuleren we het voeren van identiteitsgesprekken en is er in de functioneringsgesprekken veel aandacht aan identiteit.

We werken bewust in het netwerk van ouders, toeleverende scholen, leden van de schoolvereniging en kerkelijke gemeenschappen. Het Greijdanus stimuleert betrokkenheid met de kerkelijke gemeenten, ouders en basisschooldocenten en wil voortbouwen op het fundament dat alle betrokkenen gezamenlijk hebben gelegd.