Ondersteuningsteam: team Support

Het Greijdanus Zwolle heeft een team van specialisten die ondersteuning kunnen bieden aan uw kind, het team Support. Dit team kan ondersteunen, adviseren, testen, begeleiden etc. indien noodzakelijk is. De route van deze ondersteuning begint in de meeste situaties bij de mentor door middel van een hulpvraag. Een gedeelte van het team komt met regelmaat bijeens in een intern zorg- en adviesteamvergadering.

Aan het Greijdanus is een ondersteuningsteam verbonden. Dit team heeft als taak om de interne en externe steun zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en bestaat dan ook uit interne en externe deskundigen. De leerplichtambtenaar, een vertegenwoordiger van jeugdzorg en de schoolarts zijn onder andere lid van dit team.

In bijzondere situaties kan dit team uw kind bijstaan. Uiteraard wordt u hierover vooraf geïnformeerd door de mentor. U moet het team namelijk toestemming geven voor inzage in het dossier van uw kind. Om uw kind(eren) optimaal te laten presteren, kunt u in overleg met de mentor en leerlingbegeleider een speciale training voor uw zoon of dochter aanvragen. De volgende trainingen zijn beschikbaar:

• keuzebegeleiding (zie decanaat);
• orthopedagogische ondersteuning;
• FRT (faalangstreductietraining) en examenvreestraining: voor leerlingen die zo veel last hebben van faalangst dat ze onder hun niveau presteren;
• SVT (sociale vaardigheidstraining) in diverse sectoren voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden bij de omgang met anderen;
• begeleiding bij Lees- en Spellingsproblemen: dit betreft Nederlands en andere talen. Voor leerlingen met erg veel leesproblemen zijn ‘schoolboeken op cassette’ op aanvraag beschikbaar;
• hulp voor (hoog)begaafde leerlingen;
• hulp bij rekenproblemen (dyscalculie).