Extra ondersteuning: team Support

Voorheen werd de term leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO) gehanteerd voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De schoolbesturen in de regio Zwolle (SWV 2305) hebben met elkaar afgesproken deze term vanaf schooljaar 2017/2018 af te schaffen. De extra ondersteuning blijft en wordt hieronder toegelicht.

Sommige kinderen hebben het nodig om extra hulp te krijgen bij het leren. Zij hebben een speciale onderwijsbehoefte. Op het Greijdanus doen we dat zoveel mogelijk binnen de klas. De docenten houden rekening met dyslexie, dyscalculie of adhd. En er is nog veel meer waarmee ze rekening willen en kunnen houden. We hebben overleg met de leerlingbegeleider, de dyslexiespecialist of de orthopedagoog (opvoedkundige).

We praten met de basisschool om te horen of het belangrijk is om leerlingen in een kleinere klas te plaatsen. In dit geval wordt er les gegeven door leerkrachten die daar speciaal voor geleerd hebben. Na twee jaar onderwijs stroom je vaak uit naar dat deel van de school waar grotere klassen zijn en waar het vmbo-diploma gehaald wordt. Leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg houden vaak tot het behalen van een vmbo-diploma in hun vierde jaar deze ondersteuning.

Kleine klassen
Naast de kleinere klassen is er de mogelijkheid om specialisten in te schakelen. Die helpen de docenten om onderwijs op maat aan te bieden. In een handelingsplan leggen we vast waar we de nadruk op leggen bij de begeleiding. Ook zijn er speciale trainingen zoals sociale vaardigheidstraining of het bewust omgaan met faalangst. Heel belangrijk vinden wij een goed contact met ouders/verzorgers en daarom heeft deze mentor van een kleine klas veel tijd om met de leerling en met ouders te praten.

Leerlingen kunnen een plek krijgen in een kleine klas als dat volgens de basisschool en ouders echt nodig is. Soms moeten er wat extra onderzoeken en testen gedaan worden om dat duidelijk te maken. Vooraf hebben we hierover een gesprek met de ouders. Samen met de basisschool proberen we dan vast te stellen wat de beste mogelijkheid is.