Zorg en- adviesteam

Aan het Greijdanus is een zorgadviesteam (ZAT) verbonden. Dit team heeft als taak om de interne en externe zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en bestaat dan ook uit interne en externe deskundigen. De leerplichtambtenaar, een vertegenwoordiger van jeugdzorg en de schoolarts zijn lid van dit team. In bijzondere situaties kan dit team uw kind

bijstaan. Uiteraard wordt u hierover vooraf geïnformeerd door de mentor. U moet het team namelijk toestemming geven voor inzage in het dossier van uw kind. Om uw kind(eren) optimaal te laten presteren, kunt u in overleg met de mentor een speciale training voor uw zoon of dochter aanvragen. De volgende trainingen zijn beschikbaar:

• keuzebegeleiding;
• orthopedagogische ondersteuning;
• MRT (motorische remedial teaching) in bavo/lwoo: voor leerlingen die problemen hebben in bewegingssituaties, vooral bij gymnastiek;
• FRT (faalangstreductietraining) en examenvreestraining: voor leerlingen die zo veel last hebben van faalangst dat ze onder hun niveau presteren;
• SVT (sociale vaardigheidstraining) in diverse sectoren voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden bij de omgang met anderen;
• begeleiding bij Lees- en Spellingsproblemen: dit betreft Nederlands en andere talen. Voor leerlingen met erg veel leesproblemen zijn ‘schoolboeken op cassette’ op aanvraag beschikbaar;
• hulp voor (hoog)begaafde leerlingen;
• hulp bij rekenproblemen (dyscalculie).