Begeleiding

Naast het lesgeven in de verschillende vakken besteden wij op onze school ook veel aandacht aan de begeleiding van uw kind(eren). Voorbeelden hiervan zijn: keuzebegeleiding door de decanen, mentorlessen en begeleidings- /extra- uren. Uiteraard bespreken docenten regelmatig de vorderingen van individuele leerlingen tijdens hun bijeenkomsten.

Mentor
Bij de begeleiding van uw kind(eren) neemt de mentor een belangrijke plaats in. Hij/zij is dan ook het eerste aanspreekpunt voor u en uw zoon of dochter. Tijdens de studie kan een leerling tegen problemen aanlopen die zijn/haar ontwikkeling stagneren. Dit kunnen moeilijkheden zijn op het gebied van het leren, problemen in de sociale contacten of op het persoonlijke vlak. In deze situaties is dus de mentor in de eerste plaats verant¬woordelijk voor opvang en ondersteuning. Vaak kunnen moeilijkheden al worden opgelost door wat extra aandacht en hulp, bijvoorbeeld in de vorm van gesprekken en overleg met u.

In het maatwerkonderwijs, waarmee in 2016/2017 wordt gestart, is de rol van de mentor nog groter. Hij/zij begeleidt de leerling in het uitstippelen van zijn eigen leerroute, stimuleert talentontwikkeling en helpt hierin keuzes te maken.

Leerlingbegeleider
Soms vraagt de begeleiding te veel tijd van een mentor of zijn de problemen van dien aard dat er specifieke deskundigheid nodig is. Op zo’n moment kan de mentor de hulp inroepen van de leerlingbegeleider of van docenten die op een bepaald gebied een begeleidingstaak hebben.

Onderwijsassistent
Een onderwijsassistent is inzetbaar op veel verschillende gebieden. Zo assisteert hij bij lessen, neemt hij dyslexietesten af en organiseert het afnemen van de NIO door de orthopedagogen. Een doorlopende taak van de onderwijsassistent is het begeleiden van de leerlingen met een Ontwikkelingsperspectief (OPP). De begeleiding bestaat o.a. uit helpen bij plannen en maken van huiswerk, het aanreiken van individuele leerhulp of het bieden van een rustige plek en een luisterend oor.

Externe zorg
Ook is er eventueel nog de mogelijkheid een beroep te doen op instan¬ties als het schoolmaatschappelijk werk. De leerlingbegeleiders laten zich daarnaast adviseren door het ZAT (zorgadviesteam), waarin externe deskundigen zitting hebben.

Pluspunt
Het Pluspunt is een plek binnen de school waar leerlingen, met name leerlingen met een ontwikkelingsperspectief (OPP), ondersteuning ontvangen van een zorgassistent en een ambulant begeleider. Het Pluspunt is vooral bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning buiten of tijdens de les nodig hebben. Een leerling kan tijdens lessen en pauzes of na schooltijd in het Pluspunt terecht om aan schooltaken te werken, tot rust te komen of zijn verhaal te doen. Het Pluspunt is vrijwel permanent bemand door medewerkers die daarvoor geschoold zijn.