Passend Onderwijs

De wet op het Passend Onderwijs geldt vanaf 1 augustus 2014. Dat betekent dat elk kind recht heeft op onderwijs dat aansluit bij zijn of haar onderwijsbehoefte. In dat kader hebben alle scholen zorgplicht voor elke leerling die is aangemeld. Dat wil zeggen dat er een passende school moet worden gevonden voor elke aangemelde leerling. De schoolbesturen in de regio zorgen daarom samen voor een dekkend onderwijsaanbod, waarin de leerling de zorg kan ontvangen die aansluit bij de onderwijsbehoefte.

Er zijn bij de aanmelding van leerlingen op het Greijdanus in Meppel in relatie tot passend onderwijs een aantal zaken van belang.

Identiteit
De eerste vraag is of een leerling op zijn of haar plek is voor wat betreft de identiteit van de school. Hiervoor verwijzen wij u naar de informatie over de identiteit van het Greijdanus en de kennismakingsgesprekken.

Ondersteuningsbehoefte?
De tweede belangrijke vraag is of het Greijdanus in Meppel de leerling onderwijs kan bieden dat aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Ons zorgaanbod beschrijven we op dit gedeelte van de website, zie het menu hiernaast. Klik hier voor een overzicht van de basisondersteuning en lichte ondersteuning die we kunnen bieden.

Greijdanus kan voor de meeste aanmeldingen passend onderwijs bieden. Soms geven ouders aan dat hun zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft. In dat geval stellen we een zogenaamd ontwikkelingsperspectief voor de betreffende leerling op. In het ontwikkelingsperspectief staat de onderbouwing van de plaatsingskeuze, de bevorderende en belemmerende factoren, die bij het opleiden van de leerling meespelen en de te verwachten uitstroommogelijkheid.

Het bevoegd gezag van de school stelt het ontwikkelingsperspectief vast. Met de ouders wordt op overeenstemming gericht overleg gevoerd, maar uiteindelijk beslist Greijdanus op grond van haar professionaliteit. De beoordeling van een aanmelding wordt gedaan door de plaatsingscommissie van Greijdanus Meppel. Het ontwikkelperspectief wordt na inschrijving door Greijdanus gebruikt als uitgangspunt om de leerling op te leiden. Samen met ouders evalueert de school jaarlijks het ontwikkelingsperspectief en stelt zo nodig bij. Voor leerlingen met een ontwikkelingsperspectief streven we naar openheid over hun onderwijsbehoefte naar andere leerlingen; dit uiteraard in overleg met de ouders en de betreffende leerling.

Leerlingen met een voormalige rugzakindicatie zijn over het algemeen de leerlingen die in aanmerking komen voor een ontwikkelingsperspectief.

Toch naar een andere school?
Ondanks het feit dat we een compleet zorgaanbod kunnen bieden, zijn er natuurlijk ook grenzen aan passend onderwijs. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer leerlingen niet aan het groepsproces kunnen deelnemen. Ook bereiken we onze grenzen als het gaat om extreem gedrag, zowel internaliserend of externaliserend, waarbij er gevaar is voor andere leerlingen of waarbij het onderwijsproces ernstig wordt belemmerd. Ook leerlingen met een IQ lager dan 70 kunnen wij geen passend onderwijs bieden. De onderwijsbehoefte van leerlingen met een lichamelijke beperking moet passen binnen de mogelijkheden en aanpassingen van de school.

Als een leerling naar een school voor speciaal voortgezet onderwijs wordt verwezen, vraagt het bevoegd gezag van Greijdanus Meppel bij het Samenwerkingsverband (SWV) een toelaatbaarheidsverklaring aan. Het samenwerkingsverband heeft de taak om te beslissen of een leerling wordt toegelaten tot het voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast is het Samenwerkingsverband ook het orgaan waar de verdeling van de zorggelden wordt geregeld.

Contact en informatie
Voor meer informatie over ons zorgaanbod kunt u contact opnemen met N.Groenwold, zorgcoördinator en lid van de plaatsingscommissie:
n.groenwold@greijdanus.nl

Voor meer informatie over inschrijving en passend onderwijs in het algemeen kunt u contact opnemen met meneer Sebens, vestigingsdirecteur:
t.a.sebens@greijdanus.nl