Schoolvereniging

De  Gereformeerde Schoolvereniging Prof. Dr. S. Greijdanus, 800824155, heeft de volgende doelstelling:
Het doel van de schoolvereniging is het steunen van gereformeerd voortgezet onderwijs.

De vereniging werkt aan dit doel door:
Het uitoefenen van de rechten die aan de vereniging zijn toegekend. Daarnaast zorgt de vereniging voor inzameling van middelen ten behoeve van de ondersteuning van identiteit gerelateerde projecten in de school, alsmede de ondersteuning van ouders die hoge vervoerskosten maken, zodat hun kind onderwijs kan volgen waarin de God van de Bijbel centraal staat.

Middelen
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. subsidies;
c. giften en legaten;
d. ouderbijdragen, en
e. andere inkomsten.

Bestuur
De Raad van Toezicht van het Greijdanus College is tevens het bestuur van de schoolvereniging.
Mr. A. Hoogendoorn (voorzitter)
Mw.drs. J.A. van Drieënhuizen-Kok
Mw. G. Groen-Baas MSci
Mw.drs. S.H. Koning-Klapwijk
Ir. S.A. Noorman
M. Pool RA

Beleid van de vereniging
Van oorspong was de schoolvereniging de plek waar ouders zich verbonden uit solidariteit met de school. De laatste jaren waren steeds minder ouders aanwezig in de ledenvergaderingen. De jaarlijkse ledenvergadering wordt daarom sinds enkele jaren schriftelijk gehouden. In 2016 zullen vanuit de vereniging geen activiteiten worden georganiseerd voor de leden. Omdat betrokkenheid van de ouders belangrijk is, is het element van verbinding in de vorm van de stichting Vrienden van Greijdanus nieuw leven ingeblazen. De schoolvereniging ondersteunt met financiële middelen de start van deze nieuwe stichting. In de loop van 2016 zal het bestuur zich beraden over de toekomst van de vereniging in samenhang met deze vriendenstichting.

Beloningsbeleid
De bestuurders van de schoolvereniging ontvangen voor hun werkzaamheden voor de vereniging geen extra beloning. Aangezien zij tevens de Raad van Toezicht van de stichting Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Oost-Nederland vormen, kunnen zij een beloning via deze stichting ontvangen ter hoogte van € 4.000 voor de leden van de raad en € 6.000 voor de voorzitter.

Verslag van de activiteiten
Mathilde Tempelman-Lam heeft in 2014 onderzoek gedaan naar de trends op het gebied van netwerken en het vormgeven van betrokkenheid. Tijdens dit onderzoek heeft ze mensen van diverse organisaties gesproken over de manier waarop zij met hun netwerk omgaan. ‘Friendraising’ kwam in dit onderzoek naar voren als fundraising methode dat een aantal goede aanknopingspunten biedt. Het gaat daarin om het aangaan en verdiepen van relaties met mensen die al aan de school verbonden zijn en hen via het netwerk van de school verder laten groeien. Samen kunnen we de school als leer- en leefgemeenschap versterken en bijdragen aan het motto van de school: ‘Schitteren in Zijn licht’. Daarvoor zijn allerlei soorten kapitaal van waarde: financieel kapitaal (geld), creatief kapitaal (ideeën), menselijk kapitaal (talent), sociaal kapitaal (relaties) en spiritueel kapitaal (ons geloof in God als drijfveer). We verbinden ons om waarde uit te wisselen en zo elkaar en de school te ondersteunen. Zodat leerlingen, nu en later, kunnen schitteren in Zijn licht. Voor de inzet van het menselijk kapitaal is sinds februari 2016 het Bureau van Waarden actief. Via dit bureau worden leerlingen, ouders en andere betrokkenen ingezet bij onder andere de kennismakingsavonden met nieuwe ouders.

Giften
Vrienden van Greijdanus kunnen, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht.

Een eventueel batig saldo van het vermogen van de ontbonden vereniging na vereffening wordt aangewend ten behoeve van een fiscaal erkende Algemeen Nut Beogende Instelling met een gelijksoortige doelstelling. Indien de vereniging ten tijde van de ontbinding niet meer fiscaal erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling, dan wordt een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging uitgekeerd aan een door de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen rechtspersoon, waarvan de doelstelling zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de vereniging. Indien en voor zover een dergelijke aanwijzing niet heeft plaatsgehad of niet meer uitgevoerd kan worden, wordt op verzoek van de vereffenaar(s) het batig saldo besteed overeenkomstig een door de Kantonrechter of een andere Rechter binnen wiens rechtsgebied de zetel van de vereniging is gelegen, to bepalen doel.

Adres
Bezoekadres: Campus 5, 8017 CB  Zwolle
Postadres:      Postbus 393, 8000 AJ  Zwolle
Telefoon:       038 - 469 8620
E-mail:           raadvantoezicht@greijdanus.nl