Externe vertrouwenspersonen

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, kunnen ouder/verzorger of leerlingen ook een beroep doen op de ondersteuning van de externe vertrouwenspersonen. Zij bezitten de deskundigheid om in eerder genoemd situaties te ondersteunen en verder te helpen.

Mevrouw Eefje Brandsen | 06 33 14 13 62
De heer Johan de Jong | 06 33 14 13 71

Landelijke Christelijke Schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland
Regiokantoor Ermelo
Tolweg 26b, 3851SK Ermelo
Algemeen telefoonnummer 0341-428855

Klachten over ongewenst gedrag die naar uw mening niet afdoende zijn opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie LVGS. Zowel ouders/verzorgers als leerlingen kunnen ook een beroep doen op de vertrouwensinspecteur, die informatie en advies geeft.

Vertrouwensinspecteur
De vertrouwensinspecteur geeft informatie en adviseert bij klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie en bij ernstig fysiek of geestelijk geweld. De vertrouwensinspecteur is te bereiken via het centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900- 111 3 111.

Meldplicht seksueel geweld
Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen uw klacht uiterst zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, zijn wij als school verplicht om aangifte te doen bij de Officier van Justitie

Klachtencommissie voor gereformeerd onderwijs
Als u of uw zoon of dochter vindt dat een klacht niet naar behoren is opgelost, kan de klachtencommissie een objectief onderzoek naar uw klacht en de procesgang instellen. Daartoe kunt u contact opnemen met de klachtencommissie, waarbij onze school is aangesloten:

Contact
Klachtencommissie voor het Gereformeerd Onderwijs
P/a GCBO
Postbus 82324
2508 EH  DEN HAAG
T 070 - 386 1697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
E info@gcbo.nl