Hoe om te gaan met ongewenst gedrag

Wanneer een leerling te maken heeft met ongewenst gedrag dan kan hij/zij de volgende stappen ondernemen:

1. In eerste instantie via de volgende personen:
• Direct aanspreken van dader.
• Melden bij ouder, mentor of docent.
• Indien gewenst melden bij leidinggevende van betrokken docent of medewerker.

2. Mogelijkheid voor ondersteuning, eerste opvang, advies en begeleiding van interne vertrouwenspersoon.

3. Mogelijkheid voor ondersteuning, eerste opvang, advies en begeleiding bij externe vertrouwenspersoon bij professioneel bureau of arbodienst.

4. Mogelijkheid om klacht in te dienen bij Klachtencommissie Gereformeerd Onderwijs onder toepassing van klachtenregeling voor het gereformeerd onderwijs.

5. Mogelijkheid om contact op te nemen met vertrouwensinspecteur voor informatie en advies via Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs van de inspectie voor het onderwijs.

Interne vertrouwenspersoon
Op elke vestiging van Greijdanus zijn er vertrouwenspersonen die jou kunnen helpen. Heb je bijvoorbeeld te maken met ongewenste omgangsvormen op school, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, pesten, agressie en geweld, dan kun je bij diegene je verhaal kwijt. Uiteraard wordt je melding zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Klik hier voor meer informatie.

Externe vertrouwenspersonen
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, kunnen ouder/verzorger of leerlingen ook een beroep doen op de ondersteuning van de externe vertrouwenspersonen. Zij bezitten de deskundigheid om in eerder genoemd situaties te ondersteunen en verder te helpen. Klik hier voor meer informatie.

Klachtencommissie voor gereformeerd onderwijs
Als u of uw zoon of dochter vindt dat een klacht niet naar behoren is opgelost, kan de klachtencommissie een objectief onderzoek naar uw klacht en de procesgang instellen. Daartoe kunt u contact opnemen met de klachtencommissie, waarbij onze school is aangesloten:

Contact
Klachtencommissie voor het Gereformeerd Onderwijs
P/a GCBO
Postbus 82324
2508 EH  DEN HAAG
T 070 - 386 1697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl 

U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van de commissie. Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder Klachten.

Vertrouwensinspecteur
De vertrouwensinspecteur geeft informatie en adviseert bij klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie en bij ernstig fysiek of geestelijk geweld. De vertrouwensinspecteur is te bereiken via het centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900- 111 3 111. 

Meldplicht seksueel geweld
Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen uw klacht uiterst zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, zijn wij als school verplicht om aangifte te doen.

Klachten
Ouders/verzorgers hebben verschillende contacten met school; via docenten, mentoren, adjuncten, decanen en de directie. Nu kan het voorkomen dat u door de bomen even het bos niet meer ziet. Of misschien heeft een contact niet tot het gewenste resultaat geleid.

Is uw vraag niet naar tevredenheid beantwoord? Heeft u een geschil of een klacht waar u met de verantwoordelijke adjunct directeur niet uitkomt? Neem dan contact op met de vestigingsdirecteur. In overleg hopen we tot een voor alle partijen acceptabele oplossing te komen. Mocht dit niet naar uw tevredenheid zijn, dan kunt u het College van Bestuur (CvB) benaderen via e-mail secretariaat@greijdanus.nl of telefonisch: 038- 469 8620. U of uw kind kunt ook een gesprek aanvragen met een extern vertrouwenspersoon. Onderstaand vindt u de contactgegevens.