Bestuursverslag 2017

  

Inleiding

‘Schitteren in Zijn licht’ siert als motto het briefpapier, de schoolgidsen, de brochures en de visitekaartjes van Greijdanus. Greijdanus is een school waarin de God van de Bijbel, voor ons heel zichtbaar in de Heer Jezus Christus, het leven richting, doel en rust geeft. In Zijn licht willen we leven. Zijn licht willen we meer en meer zichtbaar maken. Vanuit een basis waarin we Christus willen volgen, werken we met de waarden groeien, verschil, samen, dienstbaar, verantwoordelijk en genieten. We werken hiermee richting leerlingen, medewerkers, in het onderwijs en als school. Zo willen we een goede school zijn. Waar leerlingen worden voorbereid op het leven vanuit het vertrouwen in de God van de Bijbel, daarin een diploma halen dat past bij hun mogelijkheden en waar leerlingen en medewerkers het beste uit zichzelf naar boven halen.

Sinds begin 2015 werken we met het vernieuwde identiteitsdocument. Toen zijn we meteen gestart met een proces om dit document opnieuw praktisch te vertalen. In onze school streven we naar een zichtbare verbinding tussen de grondslag, de organisatie-identiteit, de waarden en zichtbaar gedrag. Er heeft een uitgebreide bezinning plaats gevonden op een bredere maatschappelijke rol van de school. Op de onderwijsvisie die nog sterker voortvloeit uit de verschillende onderdelen van ons identiteitsdocument. En tot slot op hoe we onze identiteit ook langs de lijn van persoonlijke vorming inhoud geven. Aan het einde van het jaar 2016 zijn daarover finale concept rapportages gepresenteerd. Na allerlei consultaties in de school, instemming van de MR en goedkeuring van de RvT, is dit vertaald in een nieuw strategisch beleidsplan. Bijzonder hieraan is dat we nadrukkelijk hebben gezegd dat dit in principe voor een termijn van een jaar geldt. Zo willen we ruimte houden voor een lerende organisatie.

In alle vestigingen zien we met de start van het nieuwe schooljaar plannen waarin in hoge, meerdere en mindere mate, al een doorvertaling van het vernieuwde strategisch beleid vorm krijgt. Het is geweldig om te zien dat dit tot veel beweging en experimenteren leidt. Op het gebied van vorming hebben we nog een volgende vertaalslag te maken om leerdoelen en een curriculum te kunnen opstellen.

Kwaliteit is nu een thema dat we op alle niveaus en in alle thema’s vorm geven. Het vraagt wel om een vernieuwde manier kijken naar kwaliteit. Relatief minder is meetbaar, meer is merkbaar. Ook zullen we minder in de 4-jaarscycli gaan werken. Veranderingen komen te snel langs. En we willen ons kunnen aanpassen aan de intern gevoelde noodzaak om het een beetje anders te doen. De Inspectie van Onderwijs heeft ons bezocht en op 21 december definitief verslag gedaan. In hun ogen is de kwaliteit breed voldoende en op een tweetal plaatsen goed. Ook dat geeft vertrouwen in de koers die we varen.

Met de ontwikkeling van een vriendenstichting verbinden we ons als school op een nieuwe manier aan allerlei verschillende soorten maatschappelijk kapitaal: kennis, netwerken, tijd, ideeën en geld. Dat heeft ook gevolgen voor de vereniging van waaruit de school gestart is. Deze is opgeheven. Taken en middelen zijn overgeheveld.

Dit zijn prachtige ontwikkelingen die ons ook nog wel een aantal jaren zullen bezig houden. Met wederom een groeiend leerlingenaantal, tegen de prognoses in, ervaren we de steun van ouders en leerlingen voor onze inspanningen. Zo mogen we leven onder de zegen van onze Here God.

Martin Jan de Jong
College van Bestuur

Het volledige bestand vindt u hieronder.

 Bestuursverslag 2017.pdf

inclusief jaarrekening