Bestuursverslag 2015

  

Inleiding

‘Schitteren in Zijn licht’ siert als motto het briefpapier, de schoolgidsen, de brochures en de visitekaartjes van Greijdanus. Greijdanus is een school waarin de God van de Bijbel, voor ons heel zichtbaar in de Heer Jezus Christus, het leven richting, doel en rust geeft. In Zijn licht willen we leven. Zijn licht willen we meer en meer zichtbaar maken. Vanuit een basis waarin we Christus willen volgen, werken we met de waarden groeien, verschil, samen, dienstbaar, verantwoordelijk en genieten. We werken hiermee richting leerlingen, medewerkers, in het onderwijs en als school.

In november 2014 hebben we een wezenlijk besluit genomen, dat met ingang van 1 februari van kracht is geworden. 55 Jaar geleden opgericht vanuit, en sterk verbonden met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, heeft de school een bijzondere rol gehad voor heel veel leerlingen, ouders en medewerkers. Met de ontwikkelingen in de kerken - kerken lijken steeds meer op elkaar, en de mensen in die kerken verschillen steeds meer van elkaar - wilde de school zich daarom uiteindelijk niet langer exclusief verbinden aan een aantal kerkgenootschappen. Dit heeft rond de jaar-wisseling 2014- 2015 geleid tot een statutenwijziging. Complementair hieraan is een nieuw identiteitsdocument. Hierin worden grondslag, waarden en zichtbaar gedrag met elkaar verbonden.

Zo willen we een goede school zijn. Waar leerlingen worden voorbereid op het leven, daarin een diploma halen dat past bij hun mogelijkheden en waar leerlingen en medewerkers het beste uit zichzelf naar boven halen. Kwaliteit is daarmee een thema dat we op alle niveaus en in alle thema’s vorm geven.

Met de andere scholen voor gereformeerd onderwijs in Nederland werken we samen onder een thema: ‘Identiteit als sterk merk’. We ontwikkelen ons onderwijs vanuit ons identiteitsdocument als een herkenbare vorm van onderwijs. Met een duidelijke boodschap en met een onderwijspraktijk die gekleurd is door de waarden. Daarin hebben we zeker nog ontwikkelingsmogelijkheden. Recht doen aan de waarde ‘verschil’ is bijvoorbeeld een hele tour in de bestaande vormen.

Met een programma ‘PAREL’ (Persoonlijk, Adaptief, Relationeel, Eigentijds, Leren) is een beweging ingezet om met behulp van ict deze waarde veel sterker inhoud te geven. Door zelf materiaal te ontwikkelen en arrangeren geven we ook zelf meer vorm en inhoud aan het leren. Dit biedt medewerkers de mogelijkheid zich te bezinnen op hun werk.

Met de ontwikkeling van een vriendenstichting verbinden we ons als school op een nieuwe manier aan allerlei verschillende soorten maatschappelijk kapitaal: kennis, netwerken, tijd, ideeën en geld. De school stelt zich ook present in de nabije en verre omgeving van de school.

Dit zijn prachtige ontwikkelingen die ons ook nog wel een aantal jaren zullen bezig houden. Met een groeiend leerlingenaantal - tegen de prognoses in - ervaren we de steun van ouders en leerlingen voor onze inspanningen. Zo mogen we leven onder de zegen van onze Here God.

Martin Jan de Jong
College van Bestuur

 

Het volledige bestand vindt u hieronder.

    Bestuursverslag 2015.pdf
      incl. jaarrekening