Vacature Voorzitter Raad van Toezicht Greijdanus

Vanwege het vertrek van onze huidige voorzitter ontstaat binnenkort een vacature voor de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht.

Gelet op de rol van voorzitter zijn we op zoek naar iemand die past in het hieronder geschetste brede profiel en specifiek kan bijdragen aan het geven van leiding aan een RvT die zich richt op toezicht vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheid en rolvastheid. De voorzitter RvT dient over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht. De kandidaat heeft naast de hieronder aangegeven eisen, bij voorkeur een bestuurlijke achtergrond en ervaring met het voortgezet onderwijs.

De stichting
Greijdanus is een school voor gereformeerd voortgezet onderwijs met bijna 3800 leerlingen verdeeld over vier vestigingen. Met de missie ‘Schitteren in Zijn licht’ bekent Greijdanus kleur. Dit is uitgewerkt in een identiteitsdocument en meerdere beleidsdocumenten die onderling in sterke samenhang functioneren. De gereformeerde identiteit is actief onderwerp van verdieping. Wij willen ons verbinden met mensen die met ons willen werken aan het realiseren van onze missie. In de vier vestigingen – Zwolle, Meppel, Hardenberg en Enschede – krijgt een breed en vernieuwend aanbod van vmbo bb tot en met vwo vorm. Uitdrukkelijk wil de school er zijn voor kinderen die niet een vanzelfsprekende plek hebben. In het GO|ON verband trekken het gereformeerd primair onderwijs – Florion, De Oosthoek – en Greijdanus samen op om het beste voor leerlingen te bieden.
De school is financieel gezond, heeft een stabiele achterban en scoort overwegend goed op de kwaliteit van het onderwijs.

De Raad van Toezicht
‘Goed bestuur’ is een belangrijk punt van aandacht voor publieke dienstverlening. De stichting werkt met een professioneel eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt namens ‘de maatschappij’ toezicht op het bestuur en is tegelijk klankbord voor en werkgever van het bestuur. Een aantal besluiten van het bestuur zijn onderhevig aan goedkeuring van de Raad van Toezicht. Dit gaat o.a. om de jaarlijkse financiële stukken en het meerjarenbeleid waaronder begrepen de vormgeving van de levensbeschouwelijke identiteit.
Bij de taakuitoefening richt de RvT zich naar het belang van de stichting. De governance code ‘Goed onderwijsbestuur’ is van toepassing.

Vriendenstichting
Naast de school functioneert een stichting Vrienden van Greijdanus. Deze ontwikkelt zich als nieuw platform voor betrokkenheid van ouders, alumni, maatschappelijke organisaties, onderneming met de school. Ze faciliteert de ondersteuning van ruim 300 ouders om de reiskosten draaglijk te maken. Bestuurlijk is er een nauwe koppeling. Tegelijk functioneert de vriendenstichting formeel onafhankelijk van de school.

Wat wij vragen
Profiel van de Raad van Toezicht

Gelet op haar positie wil de RvT leden die:
· gezamenlijk willen bijdragen aan de missie en doelstelling van de school;
· bestuurlijke kennis en ervaring hebben in de onderwijssector, overheid, maatschappelijke of commerciële onderneming;
· een academisch werk- en denkniveau hebben met een brede maatschappelijke belangstelling;
· onafhankelijk zijn (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak);
· beschikken over (helikopter) kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexe organisatie;
· herkenbaar en geloofwaardig zijn in de ogen van de belangrijkste stakeholders: ouders, maatschappij, medewerkers en kerken;
· beschikken over een relevant netwerk;
· standvastig zijn, maar bereid tot concessies en consensus, geen solisten of betweters;
· in staat zijn om vanuit hoofdlijnen, kritische distantie en betrokkenheid met het College van Bestuur te werken;
· zich in woord en gedrag persoonlijk verbinden aan het identiteitsdocument van de school;
· een voorbeeld voor anderen zijn in de navolging van Christus, belijdend en meelevend lid van hun kerkelijke gemeente; 
· de Greijdanus-waarden in hun functioneren als leidend en inspirerend zien: Christus volgen, groeien, verschil, samen, dienstbaar, verantwoordelijk en genieten.
· bereid en in staat zijn alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden;
· minimaal beschikbaar zijn op circa 6- 10 avonden per jaar.

Specifieke eisen aan de samenstelling van de Raad:
· maatschappelijk heterogene samenstelling: leden zijn complementair qua kennis, ervaring, netwerken en kerkelijke herkomst;
· specialiteiten op de gebieden onderwijs & identiteit, personeel & organisatie, kwaliteitsbeleid, en financieel beleid & beheer;
· kennis op hoofdlijnen van voor het onderwijs relevante aandachtsgebieden, zoals Passend Onderwijs, de relatie met overheden, jeugdzorg en andere maatschappelijke partners.

De leden van de Raad van Toezicht zijn bij voorkeur werkzaam in de top van complexe en grote organisaties, bijvoorbeeld:
a. universiteit (bestuurlijk of wetenschappelijk) of hbo (bestuurlijk);
b. toonaangevend bedrijf in de regio (lid van de Raad van Bestuur of directie);
c. politiek (politicus of ex-politicus met gezag en enige landelijke of regionale bekendheid);
d. bankwezen, accountancy, Kamer van Koophandel (bij voorkeur bekend met bedrijfsleven in de regio);
e. organisaties die zich richten op zingeving (zorgsector, pastoraat, enz.);
f. organisatiebureaus.
Leden van de Raad van Toezicht hebben niet meer dan vijf toezichthoudende functies, waarbij de rol van voorzitter dubbel telt.

Specifieke eisen aan de rol van voorzitter:
In het reglement van de RvT staat over de rol van voorzitter het volgende:
“In het bijzonder dient hij/zij:
a. het vermogen te hebben om met autoriteit en gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
b. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
c. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taak en functie van de Raad van Toezicht en die van het College van Bestuur;
d. adequate overdracht naar zijn opvolger te verzorgen”.

Wat wij bieden
Wij bieden een boeiende en inspirerende onderwijsorganisatie, die volop in beweging is! De beweging vindt plaats op o.a. het gebied van identiteit en onderwijsvernieuwing.

De Raad van Toezicht kent voor leden een vergoeding die is afgeleid van de regeling van de VTOI.

Informatie Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Mevrouw Suzan Koning, lid van de Raad van Toezicht (s.koning@cps.nl of mobiel 06-10035756) of bij de voorzitter College van Bestuur, de heer Martin Jan de Jong (m.j.dejong@greijdanus.nl of mobiel 06 – 229 57 497).

Reacties ontvangen graag voor 2 juli 2018 via raadvantoezicht@greijdanus.nl.