Aanmelden Greijdanus

Greijdanus is een school die werk wil maken van haar gereformeerde identiteit. Dat vinden wij belangrijk. Dat heeft op veel manieren betekenis. Hoe wij daar invulling aan willen geven, hebben wij kort opgeschreven in ons ‘Identiteitsdocument’. Van ouders die kiezen voor het Greijdanus verwachten wij dat zij de wens hebben dat het onderwijs op het gebied van de gereformeerde identiteit vorm krijgt zoals het Identiteitsdocument dit beschrijft.
De school en de ouders zijn hierop, vanuit een verschillende verantwoordelijkheid, aanspreekbaar. Zo geven wij samen invulling aan gereformeerd onderwijs dat aansluit bij de opvoeding thuis en in de kerk. De inschrijving van leerlingen is daarmee geen automatisme.

Doel van het kennismakingsgesprek
Wij vertalen dit op de volgende manier. Met alle ouders die voor het eerst een kind aanmelden hebben wij een kennismakingsgesprek. Het doel van dit kennismakingsgesprek is om als school en ouders/jongere een goede start te maken voor actieve deelname aan het onderwijs van Greijdanus. We hebben het dan vooral over hoe we ons geloof in God in de schoolpraktijk een plek geven. Samen met u willen we kunnen werken aan de missie van de school: schitteren in Zijn licht. Daarom is het belangrijk met elkaar te verkennen hoe we er van beide kanten in staan.
Hoe we als Greijdanus aan onze missie willen werken hebben we beschreven in ons identiteitsdocument en hebt u gehoord tijdens de voorlichting (u kunt het ook teruglezen in ons Meerjarenbeleidsplan).

Als u een kind aanmeldt voor Zwolle of Meppel dan kunt u via de link hiernaast zich inschrijven voor een kennismakingsgesprek. Voor de andere vestigingen krijgt u een uitnodiging, dit gesprek vindt plaats bij Greijdanus in de periode april/mei en duurt ongeveer een half uur.

Inhoud gesprek
Tijdens het gesprek is er, naast de punten die u verder van belang vindt, aandacht voor de volgende zaken:

Uw verwachtingen van het Greijdanus

1. Waarom meldt u uw kind aan bij onze scholengemeenschap?
2. Welk beeld hebt u van de manier waarop Greijdanus school wil zijn vanuit zijn identiteit?
3. Wat is uw indruk van het Identiteitsdocument van Greijdanus? Wat zijn de dingen die u waardeert. Welke punten vindt u heel belangrijk? Zijn er punten die u hierin ‘lastig’ vindt?
4. Wat verwacht u van de docenten?
5. Ook vragen we u of er vanuit uw eigen geloofsovertuiging zaken voor u van belang zijn die een mogelijke spanning met de praktijk in Greijdanus zou kunnen opleveren. (Vanuit onze praktijk zou dit kunnen gaan over zaken als Bijbelvertaling en liedkeuzes. Ook beschrijven de pagina’s 2 en 3 in het Identiteitsdocument thema’s waarop dit mogelijk lastig zou kunnen zijn.)

Onze verwachtingen van u als ouders/jongere

1. Dat u/jij met ons wilt werken aan het realiseren van onze missie op basis van en vanuit ons identiteitsdocument.
2. Dat u/jij dit in je dagelijks leven ook vorm geeft.

Resultaat en vervolg
Van u als ouders willen we de hartelijke overtuiging ervaren van de keuze voor Greijdanus. U moet van ons als Greijdanus ervaren dat we willen staan voor wat we zeggen in ons identiteitsdocument. Daar kunnen we elkaar dan later ook op aanspreken.
Het resultaat van het gesprek kan zijn dat we concluderen dat we niet bij elkaar passen. Dat kan ook na het gesprek de conclusie zijn. Dan informeren we u zo snel mogelijk na het gesprek, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen, over het vervolg. Omgekeerd horen wij graag zo snel mogelijk van u, als u besluit uw kind alsnog niet in te schrijven. Als u het niet eens bent met onze conclusie om niet tot inschrijving over te gaan dan is beroep tegen dit besluit mogelijk.

Ouderverklaring
N.B. Geldt voor alle nieuwe leerlingen (ook zonder gesprek)
Voor alle kinderen die bij de school ingeschreven worden willen wij een door ouders en school ondertekende verklaring (zie bijlage). Daarmee maken we aan elkaar duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten op het gebied van gereformeerde identiteit. Wanneer u nog geen leerlingen bij ons op school hebt (gehad) en u dus voor een gesprek wordt uitgenodigd, dan kunt u de verklaring na afloop van het gesprek invullen en achterlaten. U kunt het ook na later opsturen, als u wat extra bedenktijd wil. Van ouders waar we geen gesprek mee voeren verwachten we dat ze een ondertekende versie van de verklaring meesturen met het inschrijfformulier. Alle ouders krijgen een kopie van de verklaring retour gestuurd met daarop ook de handtekening van de schoolleiding.

Contact
Mocht u nog vragen hebben over de procedure met betrekking tot de inschrijving van nieuwe leerlingen, dan kunt u contact opnemen met de betreffende vestiging. Klik hier voor de contactgegevens.