De zorgstructuur op Greijdanus

Het Greijdanus biedt hun leerlingen onderwijs en leerlingenzorg. Met leerlingenzorg wordt bedoeld: alle pedagogisch-didactische maatregelen waarmee de school haar leerlingen ondersteunt. Het gaat dus om ondersteuning in en bij het onderwijs.
De zorgstructuur bestaat uit drie verdiepingen.  De basis-, breedte- en dieptezorg.

Basiszorg, ook wel 1e lijn zorg
De basis zorg wordt verleend door de klassenteams. De mentor -als spil- van de klas zorgt voor een goede overdracht van bestaande gegevens van de leerlingen aan de vakdocenten. De basis van de zorg wordt gevormd door dagelijkse contacten van vakdocenten en mentoren met de leerlingen. Binnen de lessituatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele leerling. Basiszorg is dus zorg gericht op alle leerlingen met als doel om leer en/of ontwikkelingsproces te ondersteunen. Geprobeerd wordt om problemen te voorkomen en als er toch problemen ontstaan die samen met de leerling op te lossen. Leerlingenzorg moet er voor zorgen dat de leerling zijn persoonlijke doelstellingen haalt, en zijn competenties ontwikkelt om zo zich te kwalificeren voor de tijd die na het Greijdanus komt. Hieronder valt ondersteuning in de klas, begeleiding door de mentor.

Breedtezorg, ook wel 2e lijn zorg
Vervolgens komen (als er sprake is van zorg- of probleemsituaties) de zorgcoördinator en andere binnen de school aanwezige deskundigen zoals een leerlingbegeleider en andere gespecialiseerde docenten in beeld. Ook onze eigen (ingehuurde) orthopedagoog en de ambulante begeleiders en werknemers binnen het studiecentrum vallen onder deze breedtezorg.
Dus de breedtezorg  is bestemd voor leerlingen waarvan de school (na een zorgvuldige diagnose gesteld te hebben) vindt dat ze deze nodig hebben. Een dyslexiebegeleiding, faalangsttraining en een sociale vaardigheidstraining, begeleiding in het studiecentrum zijn hier voorbeelden van.

Diepte zorg, ook wel 3e lijn zorg
Voor zorg die de mogelijkheden en/of verantwoordelijkheden van de school overstijgt worden externe instanties ingeschakeld; bij voorbeeld Bureau Jeugdzorg, GGD, Rebound , vanuit de gemeente de leerplichtambtenaar en in sommige gevallen ook politie en justitie. Daarnaast is er de mogelijkheid om de 2e lijn jeugdzorg in te schakelen. Dit gebeurt in overleg met de ouders/verzorgers. Dus naast de leerlingenzorg die de school te bieden heeft onderscheiden we diepte zorg. Het is belangrijk dat de externe zorg en de (interne)leerlingenzorg goed op elkaar aansluiten en/of elkaar aanvullen. Een zorgadviesteam (extern ZAT) waarin interne en externe deskundigen hun bijdrage leveren aan de zorg voor de leerlingen functioneert op onze vestiging (zowel op vmbo als hv). Deze ZAT’s zorgen bij uitstek voor de juiste afstemming tussen interne en externe zorg.