De zorgstructuur op Greijdanus

Het Greijdanus biedt haar leerlingen onderwijs en leerlingenzorg. Met leerlingenzorg wordt bedoeld: alle pedagogisch-didactische maatregelen waarmee de school haar leerlingen ondersteunt. Het gaat dus om ondersteuning in en bij het onderwijs ofwel de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Binnen Passend onderwijs onderscheiden we de 'basisondersteuning' en de 'extra ondersteuning'. De 1e lijn en 2e lijn ondersteuning vallen beide onder de 'basisondersteuning' van de school.

De zorgstructuur bestaat uit drie niveaus of lijnen:

De 1e lijn ondersteuning (basis zorg): het onderwijsteam, de mentor, de vakdocent
De 1e lijn ondersteuning wordt verleend door de onderwijsteams. De mentor -als spil- van de klas zorgt voor een goede overdracht van bestaande gegevens van de leerlingen aan de vakdocenten. De basis van de ondersteuning  wordt gevormd door dagelijkse contacten van vakdocenten en mentoren met de leerlingen. Binnen de lessituatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele onderwijsbehoeften van de leerling. De zorg is gericht op alle leerlingen met als doel om het  leer en/of ontwikkelingsproces te ondersteunen. Geprobeerd wordt om problemen te voorkomen en als er toch problemen ontstaan die samen met de leerling en ouders op te lossen. De ondersteuning moet er voor zorgen dat de leerling zijn persoonlijke doelstellingen haalt, en zijn competenties ontwikkelt om zo zich te kwalificeren voor het examen en de tijd die na het Greijdanus komt.

De 2e lijn ondersteuning (breedte zorg): de leerlingbegeleider, de remedial teacher, Het Steunpunt, e.a specialisten
Vervolgens komen (als er sprake is van zorg- of probleemsituaties) binnen de school aanwezige deskundigen zoals een leerlingbegeleider en andere specialisten in beeld. Ook de Remedial Teacher, de orthopedagoog en de begeleiders binnen Het Steunpunt vallen onder deze ondersteuning.
De 2e lijn ondersteuning is bestemd voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte. In de klas lukt het de mentor en de vakdocent onvoldoende om de juiste ondersteuning te bieden: er is specifieke ondersteuning nodig. Om voor deze hulp in aanmerking te komen kan de mentor en beroep doen op de leerlingbegeleider en de zorgcoördinator. Deze vormen samen het zorgteam binnen de school. Zij bepalen of een leerling in aanmerking komt voor de ondersteuning vanuit de 2e lijn. Andere voorbeelden van hulp vanuit de 2e lijn zijn: dyslexie- en dyscalculiebegeleiding, de faalangsttraining en de sociale vaardigheidstraining,

3e lijn ondersteuning (diepte zorg): ZAT, de schoolarts, de leerplicht, het school maatschappelijk werk, de rebound, de jeugdzorg
Voor zorg die de mogelijkheden en/of verantwoordelijkheden van de school overstijgt worden externe instanties ingeschakeld; bijvoorbeeld de schoolarts, het school maatschappelijk werk, instelling de GGD, Rebound  en vanuit de gemeente de leerplichtambtenaar. In sommige gevallen ook politie en justitie. Daarnaast is er de mogelijkheid om de 2e lijn jeugdzorg en psychiatrie in te schakelen. De ondersteuning vanuit de 3e lijn gebeurt in overleg met de ouders/verzorgers. Het ZAT (Zorg Advies Team) neemt een centrale plaats in. Het ZAT is de verbinding tussen de interne ondersteuning (1e en 2e lijn) en de externe ondersteuning (3e lijn). In het ZAT worden de interne en externe zorg op elkaar afgestemd. In het ZAT kan ook advies worden gevraagd  om de interne ondersteuning (1e of 2e lijn) te ondersteunen. De zorgcoördinator geeft leiding aan het ZAT. De deelnemers zijn: de leerlingbegeleiders, de schoolarts, het school maatschappelijk werk, de orthopedagoog en de leerplichtambtenaar.

Contact

A.D. Roorda
Zorgcoördinator
T 038 - 469 8508 
E a.d.roorda@greijdanus.nl