Zorg en begeleiding

Naast het lesgeven in de verschillende vakken besteden wij op onze school ook veel aandacht aan de begeleiding van uw kind(eren). Voorbeelden hiervan zijn: keuzebegeleiding door de decanen, mentorlessen en begeleidings- /extra- uren. Uiteraard bespreken docenten regelmatig de vorderingen van individuele leerlingen tijdens hun bijeenkomsten.

Mentor
Bij de begeleiding van uw kind(eren) neemt de mentor een belangrijke plaats in. Hij/zij is dan ook het eerste aanspreekpunt voor u en uw zoon of dochter. Tijdens de studie kan een leerling tegen problemen aanlopen die zijn/haar ontwikkeling stagneren. Dit kunnen moeilijkheden zijn op het gebied van het leren, problemen in de sociale contacten of op het persoonlijke vlak.

In deze situaties is dus de mentor in de eerste plaats verantwoordelijk voor opvang en ondersteuning. Vaak kunnen moeilijkheden al worden opgelost door wat extra aandacht en hulp, bijvoorbeeld in de vorm van gesprekken en overleg.

Leerlingbegeleider
Soms vraagt de begeleiding te veel tijd van een mentor of zijn de problemen van dien aard dat er specifieke deskundigheid nodig is. Op zo’n moment kan de mentor de hulp inroepen van de leerlingbegeleider of van docenten die op een bepaald gebied een begeleidingstaak hebben.

Externe zorg
Ook is er eventueel nog de mogelijkheid een beroep te doen op instanties als het Expertice Centrum van het SWV-NOO (orthopedagoog) en SGJ (Stichting Gereformeerde Jeugdhulpverlening). De leerlingbegeleiders laten zich daarnaast adviseren door het ZAT (zorgadviesteam). Hieronder leest u er meer over. De leerling¬begeleiders zijn er niet om de begeleiding door de mentoren over te nemen, maar om hen te ondersteunen.

Zorg en- adviesteam
Aan het Greijdanus Hardenberg is een zorgadviesteam (ZAT) verbonden. Dit team heeft als taak om de interne en externe zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en bestaat dan ook uit interne (alle leerlingbegeleiders en de zorgcoördinator) en externe deskundigen.(De leerplichtambtenaar, een vertegenwoordiger van jeugdzorg en de schoolarts , de orthopedagoog van nhet SWV-NOO en SMW (school-maatschappelijk-werk)  zijn lid van dit team. In bijzondere situaties kan dit team uw kind bijstaan. Uiteraard wordt u hierover vooraf geïnformeerd door de mentor. U moet het team namelijk toestemming geven voor inzage in het dossier van uw kind.

Om uw kind(eren) optimaal te laten presteren, kunt u in overleg met de mentor een speciale training voor uw zoon of dochter aanvragen. De volgende trainingen zijn beschikbaar:
• Keuzebegeleiding (zie decanaat);
• Orthopedagogische ondersteuning;
• MRT (motorische remedial teaching) in bavo/lwoo: voor leerlingen die problemen hebben in bewegingssituaties, vooral bij gymnastiek;
• FRT (faalangstreductietraining) en examenvreestrai¬ning: voor leerlingen die zo veel last hebben van faalangst dat ze onder hun niveau presteren;
• SVT (sociale vaardigheidstraining) in diverse sectoren voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden bij de omgang met anderen;
•Hulp bij dyslexie.  Begeleiding bij Lees- en Spellingsproblemen: dit betreft Nederlands en andere talen. Voor leerlingen met erg veel  leesproblemen zijn ‘schoolboeken op cassette’ op aanvraag beschikbaar;
• Hulp voor (hoog)begaafde leerlingen;
• Hulp bij rekenproblemen (dyscalculie).

Contact

A.D. Roorda
Zorgcoördinator
T 038 - 469 8504
T 0528 - 260 911
E a.d.roorda@greijdanus.nl