Lwoo

Als een leerling met achterstanden en/of sociaal emotionele problemen bij ons binnenkomt, wordt deze leerling meestal geplaatst in een van de leerwegen van het vmbo. Extra zorg die in het basisonderwijs is gegeven, moet op het Greijdanus een vervolg krijgen.

Voor lwoo is een indicatie nodig. Hiervoor begint in groep 8 al een traject. De basisschool brengt  achterstanden/problemen van de leerling in kaart. Daarvoor wordt o.a. gebruik gemaakt van verschillende testen. Het onderwijskundig rapport wordt met ouders besproken. Een externe commissie geeft tenslotte een lwoo-beschikking af. Daarna is het voor ons mogelijk extra zorg te geven.

Met extra zorg wordt bedoeld:
• Extra begeleiding voor het vak Nederlands
• Extra begeleiding voor de moderne vreemde talen
• Extra begeleiding bij wiskunde/ rekenen
• Trainingen op gebied van faalangst en sociale vaardigheden