Begeleiding

Naast het lesgeven in de verschillende vakken besteden wij op onze school ook veel aandacht aan de begeleiding van uw kind(eren). Voorbeelden hiervan zijn: keuzebegeleiding door de decanen, mentorlessen en begeleidings- /extra- uren. Uiteraard bespreken docenten regelmatig de vorderingen van individuele leerlingen tijdens hun bijeenkomsten.

Mentor
Bij de begeleiding van uw kind(eren) neemt de mentor een belangrijke plaats in. Hij/zij is dan ook het eerste aanspreek­punt voor u en uw zoon of dochter. Tijdens de studie kan een leerling tegen problemen aanlopen die zijn/haar ontwikkeling stagneren. Dit kunnen moeilijkheden zijn op het gebied van het leren, problemen in de sociale contacten of op het persoonlijke vlak. In deze situaties is dus de mentor in de eerste plaats verant­woordelijk voor opvang en ondersteuning. Vaak kunnen moeilijkheden al worden opgelost door wat extra aandacht en hulp, bijvoorbeeld in de vorm van gesprekken en overleg met u.

Leerlingbegeleider
Soms vraagt de begeleiding te veel tijd van een mentor of zijn de problemen van dien aard dat er specifieke deskundigheid nodig is. Op zo’n moment kan de mentor de hulp inroepen van de leerlingbegeleider of van docenten die op een bepaald gebied een begeleidingstaak hebben.

Externe zorg
Ook is er eventueel nog de mogelijkheid een beroep te doen op instan­ties als het GPC (schoolbegeleidingsdienst) en SGJ (Stichting Gereformeerde Jeugdhulpverlening). De leer­lingbegeleiders laten zich daarnaast adviseren door het ZAT (zorgadviesteam).

Kortdurende gedragsondersteuning
De kortdurende gedragsondersteuning is voor leerlingen die baat hebben bij tijdelijk extra ondersteuning. Dit is op het moment dat de reguliere mentorbegeleiding niet meer toereikend is.  Ook er in overleg met de mentor  besloten worden dat de leerling gebruik mag maken van een rustplek in het steunpunt. Of dat de leerling gebruik gaat maken van een SOVA-training of examenvreesreductietraining.

Langdurende gedragsondersteuning
Er zijn leerlingen die baat hebben bij langdurige gedragsondersteuning (dit zijn leerlingen met een ontwikkelperspectief) .  Vaak is er bij deze leerlingen een ontwikkelingsstoornis gediagnosticeerd. De leerlingbegeleider ondersteunt de mentor in de begeleiding. Dit kan door in het Steunpunt samen met de leerling overzicht op het schoolwerk te creëren en dit in te plannen. Ook kan een wekelijks of dagelijks afstemmoment ingepland worden zodat de leerling beter in de les kan functioneren. Daarnaast worden speciale gebeurtenissen, zoals excursies voorbereid.
Met de ouders van leerlingen met langdurende gedragsondersteuning wordt eens in de 8 weken een gesprek gepland. Hierbij is de mentor ook aanwezig. Dit gesprek is bedoeld om de voortgang te bespreken en de begeleiding te evalueren en eventueel bij te stellen. 

Docent/mentor ondersteuning 
Binnen het steunpunt kan de docent of mentor ook terecht met een hulpvraag. Daarnaast kan de docent of mentor ook hulp krijgen het opstellen van groepsoverzichten en vakspecifieke handelingsplannen.
Co-teaching is ook een vorm die ingezet kan worden om de docent te begeleiden en ondersteunen in de klas.