Passend Onderwijs

De wet op het Passend Onderwijs is sinds 1 augustus 2014 in werking. Dat betekent dat elk kind recht heeft op onderwijs dat aansluit bij zijn of haar onderwijsbehoefte. In dat kader hebben alle scholen zorgplicht voor elke leerling die is aangemeld. Dat wil zeggen dat er een passende school moet worden gevonden voor elke aangemelde leerling. De schoolbesturen in de regio (het Samenwerkingsverband SWV 2203) zorgen daarom samen voor een dekkend onderwijsaanbod, waarin de leerling de zorg kan ontvangen die aansluit bij de onderwijsbehoefte. Op de website http://swv.passendonderwijs.nl/VO2302/ staat meer informatie over het samenwerkingsverband VO2302 Twente Oost.  

Er zijn bij de aanmelding van leerlingen op het Greijdanus in Enschede in relatie tot passend onderwijs een aantal zaken van belang.

Identiteit
De eerste vraag is of een leerling op zijn of haar plek is voor wat betreft de identiteit van de school. Hiervoor verwijzen wij u naar informatie over de identiteit van het Greijdanus en de kennismakingsgesprekken.

Onderwijsbehoefte?
De tweede belangrijke vraag is of het Greijdanus in Enschede de leerling onderwijs kan bieden dat aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Ons zorgaanbod beschrijven we op dit gedeelte van de website, zie rechts hiernaast. Greijdanus Enschede kan voor verreweg de meeste aanmeldingen passend onderwijs bieden. Soms geven ouders aan dat hun zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft. In dat geval stellen we  een zogenaamd ontwikkelingsperspectief voor de betreffende leerling op. In het ontwikkelingsperspectief staat de onderbouwing van de plaatsingskeuze, de bevorderende en belemmerende factoren die bij het opleiden van de leerling meespelen en de te verwachten uitstroommogelijkheid.

Het bevoegd gezag van de school stelt het ontwikkelingsperspectief vast. Met de ouders wordt op overeenstemming gericht overleg gevoerd, maar uiteindelijk beslist Greijdanus op grond van haar professionaliteit. De beoordeling van een aanmelding wordt gedaan door de plaatsingscommissie van Greijdanus Enschede. Het ontwikkelperspectief wordt na inschrijving door Greijdanus gebruikt als uitgangspunt om de leerling op te leiden. Samen met ouders evalueert de school jaarlijks het ontwikkelingsperspectief en stelt dit zo nodig bij. Voor leerlingen met een ontwikkelingsperspectief streven we naar openheid over hun onderwijsbehoefte naar andere leerlingen; dit uiteraard in overleg met de ouders en de betreffende leerling.

Leerlingen met een voormalige rugzakindicatie zijn over het algemeen de leerlingen die in aanmerking komen voor een ontwikkelingsperspectief. Voor leerlingen met een leerwegondersteuning werken we ook met een ontwikkelingsperspectief.

Toch naar een andere school?
Ondanks het feit dat we een compleet ondersteuningsaanbod kunnen bieden zijn er natuurlijk ook grenzen aan passend onderwijs. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer leerlingen niet aan het groepsproces kunnen deelnemen. Ook bereiken we onze grenzen als het gaat om extreem gedrag, zowel internaliserend of externaliserend, waarbij er gevaar is voor andere leerlingen of waarbij het onderwijsproces ernstig wordt belemmerd. Ook leerlingen met een BBL of PRO-advies kunnen wij geen onderwijs bieden. De onderwijsbehoefte van leerlingen met een lichamelijke beperking moet passen binnen de mogelijkheden en aanpassingen van de school.

Als een leerling naar een school voor speciaal voortgezet onderwijs wordt verwezen vraagt het bevoegd gezag van Greijdanus Enschede  bij het Samenwerkingsverband (SWV) een toelaatbaarheidsverklaring aan. Het samenwerkingsverband heeft de taak om te beslissen of een leerling wordt toegelaten tot het voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast is het Samenwerkingsverband ook het orgaan waar de verdeling van de zorggelden wordt geregeld.

Contact en informatie
Voor meer informatie over ons ondersteuningsaanbod kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Odink (steunpuntcoördinator).
Mw. A.M. Odink | Mail: a.odink@greijdanus.nl | Tel: 038 – 4 698 530

Voor meer informatie over inschrijving en passend onderwijs in het algemeen kunt u contact opnemen met meneer M. Brouwer, vestigingsdirecteur Greijdanus Enschede.
Dhr. M. Brouwer | Mail: m.brouwer@greijdanus.nl | Tel: 038 – 4 698 532