ANBI-verklaring

Balans
De stichting Vrienden van Greijdanus, RSIN 8546.14.497, heeft boekjaar 2015 afgesloten met een exploitatiesaldo van € 0.

Het begrote resultaat was € 51.000 positief. Tegenvallende inkomsten vanuit werving voor de Vriendenbijdrage en een hogere compensatie aan vervoerkosten voor ouders  zijn hier de oorzaak van. Balans en resultatenrekening zijn via deze link in te zien.

Bestuur
Voorzitter: Martin Jan de Jong
Secretaris: Gert Jan Niewold
Penningmeester: Louwe Kater

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Giften
Vrienden van Greijdanus kunnen, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de giften van de inkomsten- of vennootschaps-belasting aftrekken. Uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht.

Voor verdere informatie hierover kunt u terecht op de website van de Belastingdienst