Vacatures Raad van Toezicht

In de RvT bestaan sinds kort twee vacatures. Gelet op de samenstelling van de RvT zijn we op zoek naar twee kandidaten die passen in het geschetste profiel. In het bijzonder zoeken we leden die een bijdrage kunnen leveren op het gebied van onderwijs en financiën en lid zijn van de CGK of NGK. Klik hier om het volledige profiel te lezen.

Eén lid wordt benoemd op bindende voordracht van de Medezeggenschapsraad van de school. Dit lid onderhoudt daarmee een bijzondere relatie met de MR, echter zonder ‘last of ruggespraak’.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Adriaan Hoogendoorn  (a.hoogendoorn@xs4all.nl of mobiel 06 – 212 22 645), de voorzitter College van Bestuur, de heer Martin Jan de Jong (m.j.dejong@greijdanus.nl of mobiel 06 – 229 57 497) of de secretaris van de MR de heer Piet Staal (p.staal@greijdanus.nl of telefoon 038 - 469 8505).

Reacties willen we graag voor 1 april 2014 ontvangen. U kunt deze sturen naar:

Greijdanus Raad van Toezicht
T.a.v. mw. W. ter Haar-Soldaat
Postbus 393
8000 AJ  ZWOLLE

of per mail naar: raadvantoezicht@greijdanus.nl.
 

 

 

Klik hier om het profiel voor de leden van de RvT te lezen.